คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหารเป็นวิทยากรบบรยายพิเศษ  แก่นักศึกษาในหลักสูตรนานานชาติ ศิลปะสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ  “ catholism and Social Changes in the Modern  World ”