ทีมผู้ร่วมวิจัย

           ผู้นำชุมชน 5 พื้นที่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ทีมผู้ร่วมงานวิจัยในเขต  5 พื้นที่