นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายจากคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เรื่องการสังคายานาวาติกันที่ 2

            นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมฟังการบรรยายจากคุณพ่อนิพจน์  เทียนวิหาร เรื่องการสังคายานาวาติกันที่ 2 และ การกลับมาหาคุณค่า ศาสนาวัฒนธรรมของชาวบ้านและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาจากฐานราก