สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

            สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพื้นที่ ความหลากหลายทางความเชื่อ   ในครั้งนี้คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนา ในหัวข้อ “ ศาสนากับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม ”