มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

            คุณพ่อนิพจน์  เทียนวิหารรับเชิญเป็นอาจาย์พิเศษแก่นักศึกษารุ่นที่ ๑๖ ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานในส่วนราชการ ภาคเอกชน อละองค์กรพัมนาเอกชน  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน  รายวิชาภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการสอนOnline ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โคดรนาไวรัส หรือ โควิท 19