ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาคบ่าย)

             คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรายวิชา ปรัชญา ทฤษฎี และแยวคิด ในการพัฒนา หัวข้อ “ภูมิปัญญากับการปรับตัวในโลกสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ”