ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาคเช้า)

            คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรายวิชา ปรัชญา ทฤษฎี และแยวคิด ในการพัฒนา หัวข้อ “ปรัชญาการพัฒนา และการแปลงปรัชญาการพัฒนา สู่แนวคิดและการปฏิบัติ ”