ผู้แทนกลุ่มงานสภาอภิบาลงานพระศาสนจักร ของสังฆมณฑล Massan จากประเทสเกาหลี เข้าศึกษาดูงาน

            ผู้แทนกลุ่มงานสภาอภิบาลงานพระศาสนจักร ของสังฆมณฑล Massan  จากประเทสเกาหลี เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวทางการทำงาตามแนวศาสนาและวัฒนธรรม  และงานแพร่ธรรม   ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาวัฒนธรรมชุมชน