Climate Change

            การอบรมเกษตร “การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ” Climate Change

            โดยคุณพ่อ    Lawrence D.Radice,M.M. ซึ่งคุรพ่อได้เข้าร่วมประชุม Climate Change ที่กรุง  Paris เพื่อสร้างความตระหนักและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในการใส่ใจโลกและธรรมชาติ สิ่งสร้าง ของพระเจ้า -ฝึกทักษะด้านการเกษตร การวิเคราะห์ดินในการผลิต / การทำปุ๋ยชีวภาพ การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม