คณะครูและผู้ทำงานอภิบาลในโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงาน

          คณะครูจากประเทศออสเตรเลียและผู้ทำงานอภิบาลในโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย  เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคนและชุมชนตามพระวรสาร ตามแนวทางการพัฒนาความเชื่อศาสนาและวัฒธรรม  จากคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร