อาข่าประชุม

            หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ได้ประชุมพร้อมกันเพื่อวางแผนงานและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อกาพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน