Activity (Calendar)

RTRC Chiangmai2020
ECHO  ASIA IMPACT CENTER
คุณค่าข้าว 9 เม็ด
โครงการอบรม คณะครูคำสอนและผู้นำเยาวชน จากประเทศลาว
นักเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย กับประสบการณ์เรียนรู้คุณค่าเม็ดข้าว และประสบการณ์สันติกับธรรมชาติ
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เข้าร่วมประชุม ณ กรุงโรม ประเทศ อิตาลี
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจากประเทศ สหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาเรียนรู้เรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์กับธรรมชาติ
RTRC ร่วมกับ Missio จัด Reflection Program
คณะครูจากประเทศออสเตรเลียและผู้ทำงานอภิบาลในโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงาน
การอบรมเกษตร “การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ” Climate Change
รำพึงกับธรรมชาติ
เกี่ยวข้าว
ผู้แทนกลุ่มงานสภาอภิบาลงานพระศาสนจักร จากประเทสเกาหลี เข้าศึกษาดูงาน
นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายจากคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
การประชุมย้อนรอยแนวทาง ประวัติศาสตร์การทำงานครบรอบ 40 ปี
TALITHA KUM END HUMAN TRAFFICKING THAILAND
"Strengthening and Follow up of PLDP Approach in the Asian Movements of FIMARC "
ผู้นำชุมชน 5 พื้นที่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ทีมผู้ร่วมงานวิจัยในเขต 5 พื้นที่
คุณพ่อมีรโก ตรุสนัก สงฆ์และมิชชันนารี แห่งคณะ เบธาราม เดินทางมาเยี่ยม
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ที่จบหลักสูตรเกษตรวัฒนธรรมรุ่นที่ 2
พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ได้ประชุมพร้อมกันเพื่อวางแผนงานและกิจกรรมของกลุ่ม
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาคเช้า)
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาคบ่าย)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ซิสเตอร์คณะภคิณีพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า เข้าเงียบที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม
การรื้อฟื้นและสืบทอด ศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธ์
งานฟิลิปปินส์
ประชุมทีมบริหาร
นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายจากคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เรื่องการสังคายานาวาติกันที่ 2