ประวัติผู้อำนวยการศูนย์

ประวัติ  บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร

ชื่อ                        บาทหลวงนิพจน์   เทียนวิหาร

วันเดือนปี            18  มีนาคม 1947

การศึกษา           
          1968-1974       สำเร็จการศึกษาสาขาปรัชญา-เทวศาสตร์ จากสถาบัน College General
                                    ปีนัง      ประเทศมาเลเซีย
          1979-1981       อบรมที่สถาบัน INODEP ปารีส     ประเทศฝรั่งเศส
          2007                 อบรมคอร์ดเทวศาสตร์สิ่งสร้าง ที่นิวยอร์กคประเทศอเมริกา

ผลงานวิชาการ
          1980-ปัจจุบัน    ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อปลุกจิตสำนึก และ การเปลี่ยนแปลงสังคม
                                    (สำนักเปา  โล  แฟร์)
          1982-ปัจจุบัน    ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดแนวทางศาสนาวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนาสู่ สังคมไทย
                                    และองค์กรต่างประเทศ
          1988                 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา, บุญเทียน ทองประสาน(นามแฝง)

เป็นวิทยากร              ในระดับมหาวิทยาลัย,  ขบวนการประชาชนและองค์กรพัฒนาทั้งในประเทศ
                                      –   การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transforming Education)
                                      –   การพัฒนาที่ยั่งยืนจากโลกทัศน์ของชนพื้นเมือง
                                      –   พลังมิติภายในกับการพัฒนาสังคมปัจจุบัน                       

ประสบการณ์งาน
          1975-1996       เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต่างๆ
         
1975-1997       ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่
          1997-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาวันธรรมชุมชน
                                             ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมชุมชน
                                             ประธานมูลนิธิบ้านเด็กพร้าว
                                             ที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด
                                             ที่ปรึกษาเครือข่ายกองบุญข้าว
          2015-ปัจจุบัน    คณะกรรมการ Asian Lay leadership (ALL Forum)
          2016                 วิทยากรคณะกรรมการยุติธรรมและสันติเอเชียแปซิฟิก
         
2015-2017       วิทยากร FABC – Climate change Desk Conference
         
2017                 ตัวแทนเอเชียเข้าร่วมโอกาสครบรอบ 50 ปี เอกสารวาติกันที่ 2 และการประกาศ
                                    ตั้งกระทรวงการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ ที่วาติกัน
         
2018                 วิทยากร International Fondacio Conference
         
2019                 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                    อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท ชาติพันธ์ศึกษามหาวิยาลัยเชียงใหม่
                                   
วิทยากรบรรยาย การพัฒนาแนวทางศาสนาวัฒนธรรมชุมชนให้กลุ่มชาวนาเกาหลี
                                   
วิทยากรบรรยายให้กลุ่มคณะครูมหาวิทยาลัยคาทอลิกประเทศออสเตรเลีย

สถานที่ติดต่อ           ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาวันธรรมชุมชน    
                                   106 หมู่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220           
                                   โทรศัพท์ 053-960203  
      
                                   E-Mail: cchumchon@hotmail.com